Wiruslardan we içaly programmalardan gaça durmagyň aňsat ýollary - Semalt maslahaty

Infectionokançlyk ýa-da kiberhüjüm howpy günleriň geçmegi bilen ýokarlanýar. Hakerler gurallaryny täzelemegi dowam etdirýärler we günleriň geçmegi bilen başga-da köp howp abanýar. Elektron söwda web sahypalaryny işleýän şahsyýetler üçin bu mesele beýleki ulanyjylara garanyňda hasam erbetleşýär. Hakerler kiberhowpsuzlyk ýagdaýyna howp salmagyň ähli burçlaryny nyşana alýarlar. Beýleki ýagdaýlarda adamlar kredit kartoçkasyndaky ýaly şahsyýet ogurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler.

Artem Abgarian, öňdebaryjy bilermen Semalt öňüni içaly we wiruslara käbir ýollar bir pikir edýär:

Hil taýdan wirusa garşy programma üpjünçiligini guruň

Antivirus programma üpjünçiligi wiruslary saklamagyň adaty usullaryny hödürleýär. Bu programmalar tutuş ulgamy skanirläp, beýleki maksatly skanerleri hem edip biler. Mundan başga-da, içaly programma üpjünçiligi kompýuterlere käbir zyýanly programma üpjünçiliginiň gurulmagynyň öňüni almaga kömek edýär. Antivirusyň täzelenmegi hem möhümdir. Programma üpjünçiligini umumy zyýanly programma üpjünçiligine we Troýanlara garşy göreşmäge ukyply etmek üçin wirus we motor kesgitlemelerini täzeläp bilersiňiz.

Gündelik skanerleri ýerine ýetiriň

Ulgamyňyzy bir gezek skanirlemek möhümdir. Käbir wirus görnüşleri dürli çeşmelerden ulgamyňyza girip biler. Mysal üçin, käbir wiruslar wirusa garşy programma üpjünçiligiňiziň karantine girmeýän täzelerini döredip biler. Gündelik gözlegleri geçirmek, kompýuteriň täze ýa-da dowamly wiruslaryň käbirini ýok edip biljekdigini görkezýär. Käbir Troýanlar yzygiderli yzygiderli gözden geçirilenden soň wirusa görünip bilýärler. Gündelik gözden geçirmek arkaly bu wiruslardan we başga-da köp zatlardan dynyp bilersiňiz.

Spam hatlaryna ähmiýet bermäň

Spam e-poçta bilen gelýän islendik baglanyşyga basmak gowy däl. Bu baglanyşyklar potensial zyýanly URL ýa-da domeni görkezip biler. Mundan başga-da, bu baglanyşyklaryň käbiri hakeriň adamyň maglumatlaryna girmegiň köp usullaryna girip bilýän zyýanly programma üpjünçiligini we Troýanlary öz içine alyp biler. Spam baglanyşyklaryna basmak, hakeriň e-poçta salgylarynyň kanunydygyny tassyklap biler. Spam e-poçtasyndaky goşundylar, ähli prosesi gowşak edýän Troýanlary öz içine alyp biler.

Outlook-da surat deslapky synlaryny öçüriň

Käbir hakerler, e-poçtaňyzdaky şekillerde içaly kody işledip biler. Bu suratlaryň käbiri wirusyň ýerine ýetirilmegine mümkinçilik döredip biler. Microsoft Outlook deslapky deslapky deslapky deslapky sazlamany öçürip bu meseläni düzetmek üçin üýtgeşme girizdi. Ygtybarly bolmak üçin, girýänleriňize bu hakyň ähtimallygyna duýgur bolup, e-poçta girmegiň täze usullaryny gazanyp bilersiňiz. Käbir adamlar Outlook-yň deslapky sazlamasyny üýtgedip bilerler. Suratlaryň deslapky deslapky sazlamasy däldigine göz ýetiriň.

Netije

Kiberhowpsuzlyk ýagdaýynyň howpsuzdygyna göz ýetirmek möhümdir. Köp halatlarda adamlar web sahypasyny hemmeler üçin howpsuz edip biljekdigi ýa-da ýokdugy barada gyzyklanyp bilerler. Web sahypasynyň, şeýle hem girýänleriň howpsuzlygy, içaly programma üpjünçiliginiň goragyna baglydyr. Sahypaňyza ygtybarly girmegiňizi üpjün edip bilersiňiz, şeýle hem, girýänleriňize howpsuz galmagyna kömek etmek üçin möhüm hilelere üns beriň.

send email